เรียนต่อ ปริญญาตรี และปริญญาโท USA

ทางลัดสำหรับการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่ USA Universityโดยไม่ต้องใช้คะแนน IELTS , TOEFL , และ SA ศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษา (High School)ปริญญาตรี (Undergraduate)ปริญญาโท-เอก (Postgraduate)ภาษาอังกฤษ (English Course)ประกาศนียบัตร (Certificate/ Diploma)นักเรียนแลกเปลี่ยน (High School Exchange)