วิธีเตรียมเอกสารในการ สมัครเรียนต่อต่างประเทศ

วิธีเตรียมเอกสารในการ สมัครเรียนต่อต่างประเทศ

ขั้นที่ 1  เตรียมเลือกสาขา และ คณะที่สนใจ  จะเริ่มกรอกข้อมูลกันแล้ว

ขั้นที่ 2 เข้าไปในเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย ที่ต้องการเข้าสมัคร เลือกไปที่หัวข้อ How to apply   ซึ่งส่วนนี้จะเป็นจุดที่ Office of Admission หรือ  หน่วยรับนักศึกษาของสถาบันและสำนักทะเบียนมาแจกแจงเงื่อนไข และ คุณสมบัติของผู้สมัคร เช่น เกรด GPA วิชาที่ต้องเคยเรียนมาก่อน

 

>> เลือก มหาวิทยาลัย สะกดชื่อ Universityให้ถูกต้อง
>> เลือกคณะและสาขาที่เราชอบ Faculty / Major

ขอให้น้องดูด้วยว่าเราจะสมัครในระดับไหนจะได้อ่านถูกที่ Undergraduate จะหมายถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วน Postgraduate จะหมายถึงการศึกษาระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก  มักใช้ในประเทศ อังกฤษ

แต่ในประทศสหรัฐอมริกา การศึกษาหลังปริญญาตรีจะใช้คำว่า  Graduate ที่จริงแล้วคำว่า Postgraduate ก็คือ Graduate นั่นเอง เพียงแต่ 2 ประเทศ  ใช้คำเรียกต่างกัน ส่วนพวกเราชาวไทยน่าจะคุ้นเคยกับ การเรียกชื่วุฒิไปเลยตรง ๆ 

 >> Bachelor Degree (ปริญญาตรี)
 >> Master's Degree (ปริญญาโท) 
 >> Doctoral Degree (ปริญญาเอก)

ขั้นที่  3 งื่อนไขว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มาถึงจุดนี้น้อง ๆ ต้องเข้าไปตรวจสอบเกณฑ์การรับนักเรียน นักศึกษา

ของหลักสูตรที่เราเล็งไว้ด้วย ส่วนมากเอกสารที่เตรียมจะเหมือนกัน แต่บางหลักสูตรอาจมีข้อกำหนดแตกต่างไปบ้างในรายละเอียด หรือ อาจให้เตรียมเอกสารบางอย่างเพิ่ม


สรูปว่า ให้ดูที่ office of admission และ Department หรือ  แผนกที่เราจะสมัครควบคู่กัน


โดยปกติเอกสารประกอบใบสมัครจะมีดังนี้


Check | Free Vectors, Stock Photos & PSD เอกสารส่วนตัว เช่น สำเนา พาสปอร์ต

 

Check | Free Vectors, Stock Photos & PSD  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) คือ เอกสารแสดงเกรดคะแนนเฉลี่ยของทุกวิชา น้อง ๆ สามารถขอได้ที่สำนักทะเบียนของโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย  ฉบับภาษาอังกฤษ  ใช้ทั้งสมัครเรียนและสมัครงาน

 ซึ่งทางสำนักทะเบียนจะมีแบบฟอร์มให้กรอก ให้น้อง ๆ ระบุว่า เอาTranscript ภาษาอังกฤษแบบปิดผนึก โดยมีตราประทับของสถานศึกษาอยู่ที่ซองด้วย เพราะสถานศึกษาในต่างประเทศส่วนใหญ่จะกำหนดเงื่อนไขไว้ว่า ต้องมีตราประทับของสถานศึกษาอยู่ที่ชอง

 

แต่ถ้าไปงานนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งสถานศึกษามาเปิดรับสมัครนักเรียนตามบูธเลย ก็ให้น้องถ่ายสำเนาTranscript และเอกสารประกอบอื่น ๆ ติดเผื่อไปด้วย เพราะการสมัครตาม บูธ กับเจ้าหน้าที่มักยืดหยุ่นในเรื่องกฎระเบียบมากกว่าปกติสามารถใช้สำเนาได้

 

Check | Free Vectors, Stock Photos & PSD  ใบปริญญา  อันนี้เป็นสำเนาเอกสารได้


Check | Free Vectors, Stock Photos & PSD  หนังสือรับรอง (Letters of Recommendation ) จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ หัวหน้าที่ทำงาน


คำถามมักจะเป็น เช่น ท่านรู้จักผู้สมัครมานานเพียงใด รู้จักในฐานะอะไร รู้จักกันดีเพียงใด ท่านมองว่าอะไรคือจุดแข็งของผู้สมัคร ทำไมจึงจะเรียนจบ

 

มีวันที่ที่เขียน และระบุว่าเขียนถึง To whom it may concern, (ถึงท่านผู้เกี่ยวข้อง) และ ใช้กระดาษที่มีหัวกระดาษเป็นตราของ มหาวิทยาลัย หรือ หน่วยงานที่สังกัดอยู่


โดยมากหนังสือรับรองที่จะใช้ ยื่นให้เป็นหลักฐานได้จะกำหนดให้เป็นแบบปิดผนึกโดยลงลายมือชื่ออาจารย์ไว้ด้วย (sealed and signed copies) ดังนั้น อย่าลืมขอให้อาจารย์ลงนามตรงบริเวณที่เราปิดซอง

 

Check | Free Vectors, Stock Photos & PSD  SOP (statement of Purpose)


Comment