ขอทุนเรียนต่อเยอรมัน มีเงื่อนไขอย่างไร

ทุนเรียนต่อเยอรมัน Germany scholarship


 ทุนรัฐบาลเยอรมนี DAAD ระดับปริญญาโท- ทุนวิจัย


องค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธ์สรารณรัฐยอรมนี DAAD). มอบทุนการศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาโทให้นักศึกษาต่างชาติหรือนักวิจัย รุ่นใหม่ในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อไปศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี


ทุนนี้เป้าหมาย คือ คนทำงานรัฐและเอกชนที่ทำงานด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และ สังคม นอกจากผู้สมัครที่จบปริญญาตรีแล้ว ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาที่กี่ยวซ้องอย่างน้อย 2 ปี ก็สามารถมัครขอรับทุนได้


.สาขาวิชาที่ให้ทุนเรียนต่อประเทศเยอรมัน

Economic Sciences / Business Administration / Political Economies

Development Co operation

Engineering and Related Sciences

Mathematics

Regional Planning

Agriculture and Forest Sciences

Environmental Sciences

Medicine and Public Health

Veterinary Medicine

Sociology and Education


คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครทุนเยอรมัน


1. อายุไม่เกิน 36ปี (บางหลักสูตรอายุไม่เกิน 32 ปี)

2 สำหรับหลักสูตรภาษาอังฤษ มีผลสอบ TOEFL 550 (paper based) หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป

3 ส่วนผู้สนใจเซ้ำศึกษาต่อหลักสูตรภาษาเยอรมัน  TestDaF 4

4 มีประสบการณ์การทำงานในสาขาดังกล่าวอย่างน้อยที่สุด 2 ปี ในที่กี่ยวข้องกับการค้า ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน


หลักฐานประกอบการสมัครทุนเรียนต่อเยอรมัน 


เตรียมเอกสาร ดังนี้


1. ใบสมัครติดรูปถ่ายและจดหมายแนะนำตัว

2. ประวัติส่วนตัว

3. จดหมายแสดงความมุ่งมั่น

4. แผนงานการวิจัย (แนะนำ)

5. จดหมายแนะนำตัวจากมหาวิทยาลัยของผู้สมัคร จำนวน 3 ชุด

6. จดหมายแนะนำตัวและรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด

7. จดหมายรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดในประเทศไทยว่า ผู้สมัครอยู่ในตำแหน่งที่มีความเชี่ยวชาญ

8 ใบคะแนน TOEFL 550 หรือ IELTร 6.0ขึ้นไป

9 ใบแสดงผลการเรียนจบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับปริญญาตรี และใบแสดงผลการรียนที่ได้รับการับรองอย่างเป็นทางการ


 วิธีการสมัคร

เข้าเว็บ DAAD


 ระยะเวลาการรับทุนเรียนต่อเยอรมัน 


ระยะเวลาให้ทุน ระดับปริญญาโท หรือประกาศนียบัตร 12- 24 เดือน


สนับสนุนทางการเงิน ทุนเรียนต่อเยอรมัน 

ทุนการศึกษาประกอบด้วยค่ใช้จ่ายแต่ละเดือนประมาณ 750 ยูโร มีทั้งทุนการศึกษาและทุนสำหรับการวิจัย และครอบคลุม ค่าเดินทางไป - กลับเยอรมนี ค่าประกันสุขภาพของเยอรมนี่ ค่าใช้จ่ายในการเรียนการ

สอนอื่นๆ


กำหนดการรับสมัคร ทุนเรียนต่อเยอรมัน 


ช่วงเดือนกรกฎาคม


 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทุนเรียนต่อเยอรมัน 

 

ข้อมูลทางการศึกษาของ DAAD  ที่เว็บไซต์ www.daad.or.thComment