ทุนเรียนและ ฝึกงาน ที่อเมริกา

ทุนเรียนและฝึกงานอเมริกา 10 -12 เดือน


มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน ได้เปิดรับสมัคร ทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปี 2564 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1 – 3 คน

เข้ารับการศึกษาและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ  ที่อเมริกา เป็นระยะเวลา 10 – 12 เดือน โดยผู้สมัครจะต้องคุณสมบัติ ดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครทุนเรียนอเมริกา มี สัญชาติไทยและสุขภาพแข็งแรง และมีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี

2.  ผู้ สมัครทุนเรียนอเมริกา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00

3.  ผู้สมัครทุนเรียนอเมริกา มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 71 คะแนน (IBT) หรือผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0

4.  ผู้สมัครทุนเรียนอเมริกา ต้อง มีตำแหน่งบริหาร หรือ  มีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ได้รับการรับรองจากหน่วยงานว่าสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง

** ในกรณีที่สมัครรับทุนในสาขาด้านการเงิน หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ยกเว้น ค่าบริหารโครงการ ค่าประกันสุขภาพ และการเข้ารับปฐมนิเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบผู้สนใจสมัครชิงทุน Hubert H. Humphrey Fellowship Program


TIP

ดาวน์โหลด ระเบียบการได้จากเว็บไซต์ www.fulbrightthai.org  

สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563Comment