วีซ่านิวซีแลนด์

 ประกาศล่าสุด
Immigration New Zealand ประกาศปรับมาตรการให้สมาชิกครอบครัวที่เป็นคนต่างชาติของบุคคลสัญชาตินิวซีแลนด์/ผู้มีถิ่นพำนักถาวร (คู่สมรส คู่ชีวิต ผู้ปกครอง และบุตรที่พึ่งตนอายุไม่เกิน 24 ปี) ซึ่งจะติดตามบุคคลสัญชาตินิวซีแลนด์/ผู้มีถิ่นพำนักถาวรเข้าเมือง จะต้องขอรับการอนุมัติจาก Immigration New Zealand ก่อนที่จะเดินทางมานิวซีแลนด์ โดยการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 2 วัน ทั้งนี้ สมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องเดินทางเข้ามานิวซีแลนด์พร้อมกับบุคคลสัญชาตินิวซีแลนด์/ผู้มีถิ่นพำนักถาวร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.immigration.govt.nz/…/border-closures-and-excep…

วิธีการขอวีซ่านิวซีแลนด์

(เอกสารและขั้นตอน)


Visa and passport to approved stamped on a document top view Premium Photo
เพื่อศึกษาต่อ
สำหรับน้องๆ ที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศนิวซีแลนด์ โดยสามารถแบ่งประเภทวีซ่าออกตามระยะเวลาเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์ ดังนี้

วีซ่าท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่ต้องการไปท่องเที่ยวที่นิวซีแลนด์ หรือเรียนต่อนิวซีแลนด์ในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
วีซ่านักเรียน สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อนิวซีแลนด์ระยะเวลา เกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป
ผู้สมัครวีซ่าต้องยื่นเอกสารข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องดังระบุต่อไปนี้ เพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้ทำการรับและดำเนินการพิจารณาใบสมัครได้ทันที ทั้งนี้ใบสมัครอาจล่าช้าได้หากไม่ยื่นเอกสารตามที่ระบุ

ระยะเวลาพิจารณา
ประมาณ 10 วันทำการ กรุณาตรวจสอบจากเว็ปไซต์ของ TTS ที่ https://www.ttsnzvisa.com
หรือเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพฯ http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/

เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรียน 


1.เอกสารของนักเรียน

Puzzled office worker holding pile of documents Free Photo
ใบสมัคร ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครวีซ่านักเรียน  
หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง 
สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)  
รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5×4.5 cm จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน  
หนังสือรับรองจากสถานศึกษา ฉบับจริง
หนังสือรับรองการทำงาน
โทรศัพท์ของอดีตนายจ้าง
หนังสือแสดงผลการเรียน
 ผลการตรวจสุขภาพเ 
หนังสือตอบรับการเข้าเรียน 
หลักฐานการจองที่พัก
ค่าสมัครวีซ่า  

2.เอกสารของสปอนเซอร์

สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของสปอนเซอร์ 
สำเนาบัตรประชาชนของสปอนเซอร์
สำเนาทะเบียนบ้านของสปอนเซอร์
หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง 
สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement)


3.เอกสารด้านสุขภาพ 

นักเรียนต่างชาติ (International fee paying students) ที่เรียนมากกว่า 6 เดือนต้องตรวจเอ็กซ์เรย์ปอดที่โรงพยาบาลตามสถานทูตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มจากสถานทูต (INZ1096) เท่านั้น

นักเรียนที่เรียนหลักสูตรเกินกว่า 12 เดือน ต้องกรอกฟอร์มสุขภาพทั่วไป (General Medical Certificate INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096)

ทั้งนี้ทางสถานทูตนิวซีแลนด์อาจขอให้นักเรียนต่างชาติยื่นแบบฟอร์มสุขภาพทั่วไป (General Medical Certificate INZ1007) และ ฟอร์มเอ็กซ์เรย์ (INZ1096) หากพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นในการประเมินว่าผู้สมัครมีสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่

หญิงตั้งครรภ์ และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปีไม่จำเป็นต้องยื่นใบเอ็กซ์เรย์ใบเอ็กซ์เรย์ควรมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ยื่นใบสมัคร และต้องกรอกโดยแพทย์ที่ทางสำนักงานฯรับรอง (INZ Panel doctor)
ผู้ที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อวัณโรครวมแล้วเป็นเวลา 3 เดือนหรือมากกว่า (ในระยะ 5 ปีก่อนยื่นใบสมัคร)จำเป็นจะต้องยื่นใบเอ็กซ์เรย์

รายชื่อสถานพยาบาลที่มีแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีดังต่อไปนี้

กรุงเทพฯ:
โรงพยาบาลบางกอกเนิสซิ่งโฮม (Bangkok Nursing Home Hospital),
โรงพยาบาลกรุงเทพ (Bangkok General Hospital) และ International Organization for Migration (IOM)

เชียงใหม่: โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (Chiangmai Ram Hospital)

ภูเก็ต: โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต (Wellness Center, Bangkok Hospital-Phuket)

อุดรธานี: โรงพยาบาลเอกอุดร (Aek Udon International Hospital)

4.เอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ผู้สมัครที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไปและตั้งใจจะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์มากกว่า 24 เดือนจะต้องยื่นประวัติการตรวจอาชญากรรม (Police clearance certificate) จากประเทศที่พำนัก และประเทศที่ท่านเคยอาศัยเกินกว่า 5 ปีตั้งแต่ท่านมีอายุครบ 17 ปี
หมายเหตุ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัคร รวมถึงประทับตรารับรองเอกสารแปลของเอกสารที่ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ
สำเนาเอกสารต้องประทับ หรือมีลายเซ็นจากจากบุคคลผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ลงนาม หรือทำการยืนยันได้
การยื่นใบสมัคร
สามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่

ศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่านิวซีแลนด์

140/41 (19ดี) อาคารไอทีเอฟ ชั้น 19
ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10550
โทรศัพท์: +66 2 236 7138
อีเมล: [email protected]
เว็ปไซต์: https://www.ttsnzvisa.com

 Comment