Step by Step ขั้นตอนในการ ขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

ขั้นตอนการของ ขอวีซ่าประเทศอังกฤษ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตประเทศอังกฤษ [https://visa4uk.fco.gov.uk/ ]กรอกกรรมของทรายทำเว็บไซต์สื่อเดินทาง รวมถึงข้อมูลสำคัญต่างๆและอีเมลของน้องให้เรียบร้อย 2 เข้าเว็บเพื่อ นัดหมายเพื่อเข้าไปขอวีซ่า กับเจ้าหน้าที่ที่ กรุงเทพ 3 ยืนแสดงคำขอและ ผลตรวจสุขภาพกรณีไปอยู่เกิน 6 เดือน หลักฐานการขอวีซ่า  พาสปอร์ตอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  พาสปอร์ตเล่มเดิมถ้ามี print ใบคำขอวีซ่าที่ก่อครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์  เอกสารประกอบการ ยื่นขอวีซ่าแยกเป็น เอกสารส่วนตัว เอกสารเกี่ยวกับการทำงาน เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาที่ผ่านมา เอกสารด้านการเงิน กรณียื่นวีซ่านักเรียนไปประเทศอังกฤษน้องจะต้องเป็นสปอนเซอร์ให้กับตัวเองโดยมีเงินขั้นต่ำเท่ากับค่าเธอค่ากินอยู่ไม่ต่ำกว่า 28 วันก่อนทำการยื่นขอวีซ่า. เช่น. ค่ากินอยู่ที่ ลอนดอน จะอยู่ที่ประมาณ 800 ปอนด์ ต่อเดือน  รูปถ่ายขนาด Read more