เรียนต่อ ปริญญาตรี และปริญญาโท USA

ทางลัดสำหรับการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่ USA University
โดยไม่ต้องใช้คะแนน IELTS , TOEFL , และ SA

ศึกษาต่อในระดับ

มัธยมศึกษา (High School)
ปริญญาตรี (Undergraduate)
ปริญญาโท-เอก (Postgraduate)
ภาษาอังกฤษ (English Course)
ประกาศนียบัตร (Certificate/ Diploma)
นักเรียนแลกเปลี่ยน (High School Exchange)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *