2560 รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ต่างประเทศ

ทุนเรียนประจำปี 2560

 ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร MBA, Finance, Financial Engineering,

Risk Management, International Business, Legal และ HR จำนวน 3 ทุน

 ศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น

สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และประเทศสิงคโปร์ หลักสูตร MBA

จำนวน 3 ทุน


ทุนเรียนปริญญาโทต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 ทุนการศึกษาต่างประเทศ

o สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี

อ่านต่อ

 

http://www.oecglobal.com/other/Scholarship-Kbank.html

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *